Karim Rashid, ‘Ikon (Plus)’, 2012, Sandra Gering Inc