Kate Abercrombie, ‘from Teec Nos Pos’, 2012, Fleisher/Ollman