Kate Abercrombie, ‘The New Extreme’, 2013, Fleisher/Ollman