Kate Abercrombie, ‘Unisphere 1964’, 2013, Fleisher/Ollman