Kathleen Kucka, ‘Burn Thru 4-19-13 5:29 pm’, 2013, Arco Gallery
Kathleen Kucka, ‘Burn Thru 4-19-13 5:29 pm’, 2013, Arco Gallery
Kathleen Kucka, ‘Burn Thru 4-19-13 5:29 pm’, 2013, Arco Gallery
Kathleen Kucka, ‘Burn Thru 4-19-13 5:29 pm’, 2013, Arco Gallery

About Kathleen Kucka

American, Hartford, CT, United States, based in New York, NY, United States