Kathleen Kucka, ‘Burn Thru #5’, 2012, Arco Gallery
Kathleen Kucka, ‘Burn Thru #5’, 2012, Arco Gallery
Kathleen Kucka, ‘Burn Thru #5’, 2012, Arco Gallery

About Kathleen Kucka

American, Hartford, CT, United States, based in New York, NY, United States