Kathryn Ryan, ‘Stingray Bay ’, 2017, OLSEN GALLERY