Katie Stout, ‘Squiggle Shelf’, 2015, Nina Johnson
Katie Stout, ‘Squiggle Shelf’, 2015, Nina Johnson
Katie Stout, ‘Squiggle Shelf’, 2015, Nina Johnson