Katja Novitskova, ‘Growth Potential (not yet titled)’, 2014, Phillips