Katsumi Hayakawa, ‘Node / Segmantation’, 2017, GALLERY MoMo
Katsumi Hayakawa, ‘Node / Segmantation’, 2017, GALLERY MoMo
Katsumi Hayakawa, ‘Node / Segmantation’, 2017, GALLERY MoMo