Katsura Funakoshi, ‘Drawing No.1410’, 2014, Annely Juda Fine Art