Katy Ann Gilmore, ‘Untitled ’, 2017, CORDESA

About Katy Ann Gilmore