Kazuhito Takadoi, ‘Kiryu 1-3  (Air Flow)’, 2016, jaggedart

About Kazuhito Takadoi