Kazuo Shiraga, ‘‘Eitoku’, Enslû’, Chikamatsu’, ‘Buson’, ‘Kôkan’, ‘Kuniyosho’’, 1990, Annely Juda Fine Art
Kazuo Shiraga, ‘‘Eitoku’, Enslû’, Chikamatsu’, ‘Buson’, ‘Kôkan’, ‘Kuniyosho’’, 1990, Annely Juda Fine Art
Kazuo Shiraga, ‘‘Eitoku’, Enslû’, Chikamatsu’, ‘Buson’, ‘Kôkan’, ‘Kuniyosho’’, 1990, Annely Juda Fine Art
Kazuo Shiraga, ‘‘Eitoku’, Enslû’, Chikamatsu’, ‘Buson’, ‘Kôkan’, ‘Kuniyosho’’, 1990, Annely Juda Fine Art
Kazuo Shiraga, ‘‘Eitoku’, Enslû’, Chikamatsu’, ‘Buson’, ‘Kôkan’, ‘Kuniyosho’’, 1990, Annely Juda Fine Art
Kazuo Shiraga, ‘‘Eitoku’, Enslû’, Chikamatsu’, ‘Buson’, ‘Kôkan’, ‘Kuniyosho’’, 1990, Annely Juda Fine Art
Kazuo Shiraga, ‘‘Eitoku’, Enslû’, Chikamatsu’, ‘Buson’, ‘Kôkan’, ‘Kuniyosho’’, 1990, Annely Juda Fine Art