Keisai Eisen, ‘Courtesans for Compass Points in Edo: The Syllable 'I,' Tatsunokuchi, Oi of Sugataebi-ya ’, ca. 1829, Scholten Japanese Art