Keith Haring, ‘Ludo #2’, 1985, Hamilton-Selway: Autumn Kick-Off