Kelly Reemtsen, ‘Birthday Girl’, 2015, Lyndsey Ingram