Kelly Reemtsen, ‘Birthday Girl, Orange’, 2015, Lyndsey Ingram