Kelly Reemtsen, ‘Prozac, Yellow’, 2011, David Klein Gallery