Ken Ohara, ‘Diary’, 1972, MIYAKO YOSHINAGA
Ken Ohara, ‘Diary’, 1972, MIYAKO YOSHINAGA
Ken Ohara, ‘Diary’, 1972, MIYAKO YOSHINAGA
Ken Ohara, ‘Diary’, 1972, MIYAKO YOSHINAGA
Ken Ohara, ‘Diary’, 1972, MIYAKO YOSHINAGA
Ken Ohara, ‘Diary’, 1972, MIYAKO YOSHINAGA
Ken Ohara, ‘Diary’, 1972, MIYAKO YOSHINAGA
Ken Ohara, ‘Diary’, 1972, MIYAKO YOSHINAGA