Kensuke Fujiyoshi, ‘12. Green Rhino’, 2017, Sladmore Contemporary