Kensuke Fujiyoshi, ‘13. Purple Rhino’, 2017, Sladmore Contemporary