Kensuke Fujiyoshi, ‘22. Small Rhino (green)’, 2017, Sladmore Contemporary