Kensuke Fujiyoshi, ‘30. Dog Taro’, 2017, Sladmore Contemporary