Ketuta Alexi-Meskhishvili, ‘Dark palm’, 2013, Micky Schubert