navigate left
navigate right
Save
Save
view
View in room
share
Share
Save
Save
view
View in room
share
Share

Ngihle Ngikhohlwa Ngihle Ngikhumbula (Part 2) Sometimes I Forget Sometimes I Remember, 2019

Digital print, acrylic paint, cardboard box, ink pen
74 4/5 × 33 9/10 × 2/5 in
190 × 86 × 1 cm
This is a unique work.
$520
location
Ezulwini
Have a question? Read our FAQ.
About the work
Yebo Art Gallery
Ezulwini
Follow

Limited edition series of 10 - Loku angifuni kukukhohlwa!
Babe wami uyayidlala indzima yakhe yekuba …

Read more

Limited edition series of 10 - Loku angifuni kukukhohlwa!
Babe wami uyayidlala indzima yakhe yekuba ngubabe locotfo nalongumuholi emumangweni
Kusukela ngatalwa angimati babe anetandla letimbili, kodvwa ngimubonile aphatsa kahle make njenge nkhosikati.
Ngimubonile asikhomba lutsandvo
Ngimubonile abumela bulukhuni

Read more
Signature
Signed and numbered by the artist
navigate left
navigate right
Save
Save
view
View in room
share
Share
Save
Save
view
View in room
share
Share
About the work
Yebo Art Gallery
Ezulwini
Follow

Limited edition series of 10 - Loku angifuni kukukhohlwa!
Babe wami uyayidlala indzima yakhe yekuba …

Read more

Limited edition series of 10 - Loku angifuni kukukhohlwa!
Babe wami uyayidlala indzima yakhe yekuba ngubabe locotfo nalongumuholi emumangweni
Kusukela ngatalwa angimati babe anetandla letimbili, kodvwa ngimubonile aphatsa kahle make njenge nkhosikati.
Ngimubonile asikhomba lutsandvo
Ngimubonile abumela bulukhuni

Read more
Signature
Signed and numbered by the artist

Ngihle Ngikhohlwa Ngihle Ngikhumbula (Part 2) Sometimes I Forget Sometimes I Remember, 2019

Digital print, acrylic paint, cardboard box, ink pen
74 4/5 × 33 9/10 × 2/5 in
190 × 86 × 1 cm
This is a unique work.
$520
location
Ezulwini
Have a question? Read our FAQ.
Other works by Khulekani Msweli
Other works from Yebo Art Gallery