Kiki Smith, ‘2003’, 2003, Hamilton-Selway Fine Art