Kiki Smith, ‘Etching’, 1996, Lawton Mull
Kiki Smith, ‘Etching’, 1996, Lawton Mull
Kiki Smith, ‘Etching’, 1996, Lawton Mull
Kiki Smith, ‘Etching’, 1996, Lawton Mull