Kiko Lopez, ‘Titan's Forge Set of Four Wall Mirrors’, 2014, Maison Gerard

Dimensions are per individual mirror

About Kiko Lopez