Kiluanji Kia Henda, ‘Homen Novo’, 2012, Mario Mauroner Contemporary Art Salzburg-Vienna

About Kiluanji Kia Henda