Kim Young-Hun, ‘p. 1605 - Electronic Nostalgia Noise’, 2016, CHOI&LAGER