Kiyose Ikkō, ‘Pine Trees Tea Caddy (T-3954)’, Heisei era (1989-present) 1990s, Erik Thomsen
Kiyose Ikkō, ‘Pine Trees Tea Caddy (T-3954)’, Heisei era (1989-present) 1990s, Erik Thomsen
Kiyose Ikkō, ‘Pine Trees Tea Caddy (T-3954)’, Heisei era (1989-present) 1990s, Erik Thomsen
Kiyose Ikkō, ‘Pine Trees Tea Caddy (T-3954)’, Heisei era (1989-present) 1990s, Erik Thomsen
Kiyose Ikkō, ‘Pine Trees Tea Caddy (T-3954)’, Heisei era (1989-present) 1990s, Erik Thomsen