Kiyoshi Saito, ‘Buddha Asyura (D)’, 1959, Doyle
Kiyoshi Saito, ‘Buddha Asyura (D)’, 1959, Doyle
Kiyoshi Saito, ‘Buddha Asyura (D)’, 1959, Doyle
Kiyoshi Saito, ‘Buddha Asyura (D)’, 1959, Doyle