Klara Lilja, ‘Coccolith Behelit’, 2017, V1 Gallery
Klara Lilja, ‘Coccolith Behelit’, 2017, V1 Gallery