Klaus Neumann, ‘An Kack-Teen-Tussi’, Galerie Kronsbein