Koh San Keum, ‘The Name Anonymous 2’, 2015, Gallery Baton