Koka Ramishvili, ‘Aerodrome N9 (Rain)’, 2011, Galerie Laurence Bernard