Konstantin Bokov, ‘Teslaphone’, 2010, IAZ Art Gallery

About Konstantin Bokov

Ukrainian, b. 1940, Ukraine, based in New York, NY, United States