Kostis Georgiou, ‘Tempus’, 2009-2011, Hilton Asmus