Kristin Texeira, ‘the drive to coronado forest’, 2018, Uprise Art