Leon Polk Smith, ‘Correspondence Violet Black’, 1966, Washburn Gallery