Leon Polk Smith, ‘Untitled’, 1962, Senior & Shopmaker Gallery