Leon Polk Smith, ‘Untitled’, 1955, Senior & Shopmaker Gallery