Leonid Yakovlevich Mironov, ‘Spring’, 1971, Surikov Foundation