Leslie Fry, ‘SpanishRose’, 2010, Art Shape Mammoth