Li Huayi, ‘Autumn Mountain’, 2007, Beijing Center for the Arts