Li Wei 李日韦, ‘Li Wei Falls to Hong Kong’, 2006, 10 Chancery Lane Gallery