Liu Chuang, ‘Love Story’, 2014, Leo Xu Projects
Liu Chuang, ‘Love Story’, 2014, Leo Xu Projects