LIU De-Lang, ‘A Legend in the Mountain’, 2017, Liang Gallery