LIU De-Lang, ‘Hoping to See Qilai Mountain’, 2017, Liang Gallery